Oglas o najavi uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Grahovo i Nepeke u nadležnosti Općinskog suda u Velikoj Kladuši

Oglas o najavi uspostave i zamjene zemljišne knjige za ka tastarsku općinu Dom aljevac iz Općine Domaljevac-Šamac, a  sve  u nadležn osti Općinskog suda u Orašju

Oglas o najavi uspostave i zamjene zemJjišne knjige za  katastarsk e  općine  Dubočani,  Hripavci ,  Humići,  Kamičak,  Krasulje, Pištanica i Peći iz Općine Ključ, a sve u  nadležnosti  Općinskog suda  u  Sanskom  Mostu

Oglas o najavi uspostave i zamjene zemljišne knjige za  katastarske općine Rainci Donji i Miljanovci iz Općine  Kalesija,  u nadležnosti Općinskog sud a u Kalesiji

Oglas o najavi uspostave i zamjene  zemljišne knjige za katastarske općine Orahovice, Hadžići , Nova kovići, Oglečeva  i Bučje, a  sve u nadležnosti Općinskog suda u Goraždu

Oglas o najavi uspostave i zamjene zemljišne knjige za ka tastarske općine Saraj evo IX i Sarajevo XIII iz Općine Stari Grad, katastarske općine Vogošća i Uglješići iz Općine Vogošća, katastarske općine Lju bnići i Bioča iz Općin e Ilijaš, a sve u nad ležnosti Općinskog suda u Sarajevu