Saopćenja

Objavljena presuda u predmetu Baralija protiv BiH

29.10.2019

Evropski sud za ljudska prava je danas (29.10.2019.) objavio presudu u predmetu Baralija protiv Bosne i Hercegovine u kojoj je jednoglasno utvrdio da je došlo do povrede člana 1. Protokola broj 12. (opća zabrana diskriminacije) uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Aplikantica koja je politički angažovana u Mostaru, žalila se da joj je usljed pravne praznine u domaćem zakonodavstvu onemogućeno  da bira i bude birana na lokalnim izborima. Sud je utvrdio da je pravna praznina nastala propustom vlasti da izvrše odluku Ustavnog suda iz 2010. godine, koja se ticala odredaba koje su regulisale lokalne izbore u Mostaru, te nalagala vlastima da usklade te odredbe sa Ustavom. To je za posljedicu imalo situaciju gdje su posljednji lokalni izbori u Mostaru održani 2008. godine, te gdje je gradom upravljao gradonačelnik koji od 2012. godine nije imao potrebni demokratski legitimitet. Takva situacija nije bila u skladu sa sa načelom vladavine prava. Sud stoga nije prihvatito argument da je višegodišnje kašnjenje u izvršenju odluke bilo opravdano potrebom da se dođe do dugoročnog i održivog rješenja za podjelu vlasti, te da se očuva mir i omogući dijalog između različitih etničkih grupa u Mostaru.

Evropski sud je stoga utvrdio da je tužena država prekršila svoju obavezu da preduzme mjere da zaštiti aplikanticu od diskriminatornog postupanja po osnovu njenog mjesta prebivališta i da održi demokratske izbore u Mostaru. Sud je također utvrdio, jednoglasno, na osnovu člana 46. (obaveznost i izvršenje presuda) da tužena Bosna i Hercegovina mora izmijeniti relevantno zakonodavstvo najkasnije u roku od šest mjeseci nakon što ova presuda postane konačna.

Više informacija dostupno je na sljedećem LINK-u.