Saopćenja

Ministrica Borovac predstavila izvještaj o stanju ljudskih prava Radnoj grupi UN-a

13.11.2019

Delegacija Bosne i Hercegovine predvođena ministricom za ljudska prava i izbjeglice Semihom Borovac danas je predstavila izvještaj o stanju ljudskih prava na sesiji Radne grupe Ujedinjenih nacija za Univerzalni periodični pregled (UPR) o stanju ljudskih prava.

Ministrica Borovac je u uvodnom izlaganju navela da se od prethodnog Izvještaja UPR-a do danas mnogo toga promijenilo na bolje u BiH dodajući da i 24 godine nakon rata još postoje primjeri neravnopravnosti i diskriminacije, kako konstitutivnih naroda tako i ostalih građana. Navela je da se može govoriti o poboljšanom pravnom okviru za zaštitu ljudskih prava navodeći da su posljednjim izmjenama zakona o Zabrani diskriminacije unaprijeđeni sudski i institucionalni mehanzmi za zaštitu od diskrimincije. U proceduri ratifikacije pred oba doma Parlamentarne skupštine BiH su Protokoli 15 i 16 uz Evropsku konvneciju.  

Svi krivični zakoni u BiH sadrže odredbe kojim se zabranjuje izazivanje rasne, nacionalne i vjerske mržnje te mržnje po drugim osnovama. Pokrenute su inicijative za harmonizaciju krvičnih zakona u BiH u cilju suzbijanja govora mržnje. Ustavni sud BiH donio je odluku o ukidanju odredbe o smrtnoj kazni u Ustavu Republike Srpske. 

Imajući u vidu značaj slobode izražavanja i slobode medija kao temeljnih postulata demokratskog uređenja države Vijeće ministara BiH i Parlamentarna skupština BiH su kroz usvajanje Izvještaja o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u BiH iskazali spremnost da stvori ambijent u kojem će sloboda govora i medijske slobode biti poboljšane.  

Postignut je značajan uspjeh u provedbi prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Poboljšana je regulativa u entitetskim zakonima u oblasti rada posebno sa aspekta zaštite od diskriminacije, kao i zakonodavstvo koje se tiče socijalne zaštite djece u smislu uspostavljanja sistema hranitjeljskih porodica.

Nastavljeni su napori na prevenciji diskriminacije u obrazovanju. Upolovljen je broj primjera „dvije škole pod jednim krovom“. Ratifikovan je Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji omogućava direktno podnošenje žalbi Komitetu.

Osiguravaju se sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom putem entitetskih fondova, a usvojene su i nove strategije za unaprijeđenje položaja osoba s invaliditetom na osnovu Politike o invalidnosti u BiH.

Ostvareni su značajni iskoraci u razvoju institucionalnih kapaciteta za ravnopravnost spolova i unaprijeđeni zakoni koji garantuju rodnu ravnopravnost kao i u standardizaciji usluga zaštite i prevencije nasilja u porodici u skladu sa Instanbulskom konvencijom. UN Rezolucija 1325 „Žene, mir, sigurnost“ je primijenjena u oružanim i policijskim snagama u BiH. Kroz provođenje Gender akcionog plana BiH provode se i mjere za unaprijeđenje prava LGBT osoba kroz edukaciju sudija, tužilaca i policijskih službenika, a nedavna Povorka ponosa LGBT osoba u Sarajevu održana je bez incidenata.

- Ostvareni napredak ne umanjuje svijest o izazovima sa kojima se suočava sistem zaštite i promocije ljudskih prava u BiH i naše obaveze da i dalje istrajno radimo na njihovoj realizaciji u najboljem interesu za građane BiH. Svjesni smo jednog od najkrupnijih problema koji iziskuju izmjene Ustava BiH i Izbornog zakona, a to je provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao što je Sejdić i Finci i drugi – naglasila je ministrica Borovac. 

Izrazila je očekivanje skorijeg usvajanja Revidine strategije za procesuiranje ratnih zločina i Strategije tranzicijske pravde te posebno važnim označila završetak procesa traženja još 7.500 nestalih osoba, navodeći podatak da je do sada završena identifikacija 23.000 osoba.

- Svjesni smo obaveza izjednačavanja prava ranjivih skupina stanovništva i donošenja sveobuhvatnog socijalnog dokumenta u cilju inkluzivnog rasta i smanjenja siromaštva. To iziskuje i osiguranje većih finansijskih resursa što je teško osigurati u kratkom roku – rekla je ministrica Borovac.

Govoreći o problemu povećanog priliva migranata, ona je navela kako je BiH suočena sa velikim humanitarnim izazovom naglasivši kako je neophodna pomoć međunarodnih organizacija da bi se osiguralo poštivanje osnovnih ljudskih prava migranata. U delegaciji Bosne i Hercegovine, a koju predvodi ministrica Semiha Borovac, su i predstavnici Ministarstva pravde BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva odbrane BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i  Hercegovine, Regulatorna Agencija za komunikacije BiH, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva rada i boračko–invalidske zaštite Republike Srpske.  

Nove preporuke za našu zemlju od strane UN-ove Radne grupe za UPR bit će poznate sutra.