Saopćenja

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miloš Lučić danas je potpisao Protokol o saradnji na projektu "Održiva integracija stranaca sa statusom međunarodne zaštite"

25.2.2021

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miloš Lučić danas je potpisao Protokol o saradnji na projektu "Održiva integracija stranaca sa statusom međunarodne zaštite" sa američkom humanitarnom organizacijom Catolic Relief Services Bosne i Hercegovine. Projekat ima za cilj omogućiti priznatim izbjeglicama i strancima pod supsidijarnom zaštitom pristup svim oblastima života u zajednici (zdravstvenim, socijalnim, obrazovnim pravima te pristup tržištu rada). Projektom će se unaprijediti postojeći zakonski okvir u pogledu ostvarivanja prava osoba sa međunarodnom zaštitom, jačati spremnost lokalnih zajednica da odgovore na potrebe ovih lica, te individualnim pristupom podržati njihovu integraciju u BH društvo. Riječ je o osobama koje već imaju priznat status, te Bosna i Hercegovina, kao i svaka druga zemlja potpisnica međunarodnih konvencija, ima obavezu da im omogući pristup navedenim pravima. Ovim protokolom Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i CRS nastavljaju dugogodišnju saradnju te usaglašavaju odgovornosti na realizaciji projektnih ciljeva.