Iseljeništvo

Sektor za iseljeništvo

Nadležnosti Sektora

Sektor za iseljeništvo predlaže utvrđivanje politike i provodi utvrđenu politiku u oblasti iseljeništva, daje primjedbe, prijedloge i sugestije u pripremi zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz ove oblasti, prati i predlaže zaključivanje bilateralnih sporazuma iz oblasti od značaja za iseljeništvo, prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke o iseljeništvu iz Bosne i Hercegovine, podstiče različite oblike udruživanja i saradnje iseljenika i njihovih udruženja i pruža pomoć u njihovom radu, radi na redovnom informisanju bosanskohercegovačkog iseljeništva o stanju u Bosni i Hrcegovini, a naročito o pitanjima od značaja za iseljeništvo, upoznaje nadležne organe u Bosni i Hercegovini o problemima iseljeništva i prati rješavanje tih problema, ostvaruje saradnju sa klubovima i udruženjima bosanskohercegovačkih iseljenika, te koordinira aktivnosti u oblasti privredne, kulturne, obrazovne saradnje i informisanja, obavlja poslove pružanja stručne pomoći bosanskohercegovačkim iseljenicima u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i sarađuje sa resornim ministarstvima u rješavanju ovih pitanja, priprema stručne izvještaje, informacije i analize iz svoje nadležnosti, po odobrenju ministra informiše javnost o pitanjima iz svoje nadležnosti.

Kontakt:

Tel.: 033-703975; 033-202600
Fax: 033-703998; 033-206140
Email: iseljenistvo@mhrr.gov.ba