O sektoru

Nadležnosti Sektora:

(1) Sektor priprema prijedloge za utvrđivanje i unapređenje politike iz oblasti: izbjeglica iz BiH, raseljenih osoba u BiH, povratnika, kao i prava izbjeglica u BiH, stambene politike, prava osoba koje se vraćaju na osnovu sporazuma o readmisiji, te prati njihovo provođenje; priprema zakone, podzakonske akte i druge propise koji se odnose na izbjeglice, raseljene osobe i povratnike, prihvat i prava izbjeglica, readmisiju i stambenu politiku; učestvuje u pripremi prijedloga sporazuma i protokola iz oblasti izbjeglica, raseljenih osoba, povratnika, stambene politike i readmisije; brine se o primjeni istih; pruža stručno-administrativnu i tehničku podršku u radu Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH, sarađuje sa domaćim i međunarodnim, vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama i civilnim sektorom u oblasti djelokruga svoga rada; radi na pripremi strategija i programa; prati realiziranje procesa povratka, procesa reintegracije i održivosti, stambene politike i readmisije. 

(2) Sektor obavlja stručnu koordinaciju aktivnosti sa nadležnim ministarstvima iz entiteta u vezi izbjeglica, raseljenih osoba i ostvarivanja njihovih statusnih i drugih prava, kao i stambene politike i readmisije, priprema planove povratka u saradnji sa ostalim učesnicima uključenim u provođenje Aneksa 7. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH;  prati i analizira utroške entitetskih budžeta za potrebe povratka i rekonstrukcije, priprema stručne izvještaje, informacije i analize za potrebe Ministarstva, Komisije za izbjeglice i raseljene osobe, Vijeća ministara, Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;  prikuplja statističke i druge pokazatelje, te radi sa odgovarajućim bazama podataka i djeluje na njihovom ažuriranju, unapređenju i razvoju. 

(3) Sektor pruža stručnu pomoć izbjeglicama, raseljenim osobama i povratnicima u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava u BiH u skladu sa međunarodnim konvencijama o zaštiti ljudskih prava i sloboda i domaćim zakonodavstvom. 

(4) Sektor obavlja poslove vezane za funkcioniranje izbjegličkih centara; vrši prihvat i obezbjeđuje uslove za zbrinjavanje i boravak izbjeglica u centrima; obavlja poslove iz ove nadležnosti. 

(5) Sektor radi na utvrđivanju osnovnih načela koordiniranja aktivnosti, usklađivanja politika i planova organa vlasti BiH i međunarodne zajednice u oblasti stambene politike. 

(6) Sektor u saradnji sa nadležnim organima i institucijama u entitetima, kantonima i opštinama, osigurava uslove za prihvat i zbrinjavanje osoba, državljana BiH, koje se vraćaju po sporazumima o readmisiji, brine o pristupu pravima ovih osoba.

(7) U okviru Sektora utvrđuju se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice: 

6. 1.    Odsjek za prava izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika
6. 2.    Odsjek za povratak, prihvat i koordiniranje rada centara za zbrinjavanje izbjeglica i    
           povratnika po readmisiji
6. 3.    Odsjek za stambenu politiku i projekte
6. 4.    Odsjek za podršku rada Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH