Odbor za Rome pri Vijeću ministara BiH


Inicijalna aktivnost u pogledu  poboljšanja zaštite  najugroženije romske manjine započeta je kroz imenovanje  savjetodavnog i koordinirajućeg tijela 2002. godine od strane Vijeća ministar BiH.
  • Prvi saziv Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine imenovan je na osnovu Zaključka Vijeća Ministara BiH sa 70-te sjednice održane 13.6.2002. godine.
  • Drugi saziv imenovan je Odlukom o imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na 27 sjednici Vijeća Ministara BiH, održanoj u novembru 2007. godine („Službeni glasnik BiH”, br. 99/07) na mandat od četiri godine.
  • Treći saziv je imenovalo Vijeće ministara BiH je na 20 sjednici održanoj 18.9. 2012. godine  donoseći tom prilikom i Odluku o formiranju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH i Odluku o imenovanju članova Odbora („ Službeni glasnik BiH“, broj: 85/12) od 25.10. 2012. godine. Odlukama su, pored ostalog,  definisane nadležnosti ovog tijela koje je važno  ovom prilikom naglasiti. 

Odbor ima nadležnost da raspravlja o svim značajnim pitanjima sadržanim u Strategiji Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma (“Službeni glasnik BiH”, broj 67/05), (u daljem tekstu: Strategija) te prati provođenje i predlaže aktivnosti u svrhu efikasnije realizacije Dekade inkluzije Roma 2005-2015. godina. Konkretno, Odbor je  zadužen za:

a)     sistemsko praćenje provođenja Akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: Akcioni plan) i Revidiranog plana o obrazovnim potrebama Roma u Bosni i Hercegovini;

b)     donosi operativne planove i predlaže mjere za unapređenje provođenja Akcionog plana;

c)     putem svojih predstavnika inicira aktivnosti na osiguranju sredstava u budžetima institucija na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta za potrebe realizacije Akcionog plana;

d)     prati  utrošak odobrenih  sredstava u budžetima institucija Bosne i Hercegovine i institucija entiteta za realizaciju Akcionog planu u sve tri oblasti  te dinamiku realizacije istih;

e)      uključuje se u ostvarivanju kontakata sa potencijalnim donatorima i drugih zainteresovanih strana na osiguravanju sredstava za provođenje Akcionog plana;

f)      u cilju donošenja validnih stavova, zaključaka i preporuka, Odbor može, u skladu sa finansijskim mogućnostima, formirati stalne ili povremene komisije i tematsko- stručne grupe, a posebno u okviru implementacije Akcionog plana;

g)     svojim aktom utvrdiće sistem monitoringa realizacije utvrđenih planskih aktivnosti za Rome u Bosni i Hercegovini te pratiti metodologiju utroška donatorskih i budžetskih sredstava namijenjenih za realizaciju Akcionog plana.

Treći saziv Odbora za Rome je održao sedam sjednica na kojima su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika, finaliziran Poslovnik o radu te razmatrana i rješavanja ostala pitanja od značaja za rješavanje problema Roma u BiH. Odbor za Rome se sastoji od 22 člana, 11 predstavnika Roma i 11 predstavnika institucija, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH pruža stručnu i tehničku podršku Odboru.
_______________________________________________

Zaključci sa konstituirajuće sjednice Odbora 
Zaključci sa druge sjednice Odbora
Zaključci sa treće sjednice Odbora 
Zaključci sa četvrte sjednice Odbora 
Zaključci sa pete sjednice Odbora 
Zaključci sa šeste sjednice Odbora 
Zaključci sa sedme sjednice Odbora
Zaključci sa osme sjednice Odbora
Zaključci sa devete sjednice Odbora
Zaključci sa desete sjednice Odbora
Zaključci sa jedanaeste sjednice Odbora
Zaključci sa dvanaestesjednice Odbora
Zaključci sa trinaeste sjednice Odbora
Zaključci sa četraneste sjednice Odbora
Zaključci sa petnaeste sjednice Odbora
Zaključci sa šesnaeste sjednice Odbora
Zaključci sa sedamnaeste sjednice Odbora
Zaključci sa osamnaeste sjednice Odbora
Zaključci sa devetnaeste sjednice Odbora
Zaključci sa dvadesete sjednice Odbora
Zaključci sa dvadesetprve sjednice Odbora
Zaključci sa dvadesetdruge sjednice Odbora
Zaključci sa dvadesettreće sjednice Odbora
Zaključci sa dvadesetčetvrte sjednice Odbora
Zaključci sa dvadesetpete sjednice Odbora
Zaključci sa dvadesetšeste sjednice Odbora
Zaključci sa dvadesetsedme sjednice Odbora
Zaključci sa dvadesetosme sjednice Odbora

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 93. sjednici održanoj 8. marta 2017. godine donijelo je Odluku o imenovanju četvrtog saziva Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH. Na konstiruirajućoj sjednici imenovan je predsjedavajući Odbora Mujo Fafulić i zamjenik predsjedavajućeg Ševket Hafizović.

Odluka o imenovanju članova Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

Zaključci sa konstituirajuće sjednice održane 24.03.2016. godine u Sarajevu

_______________________________________________

INFORMACIJA O UTROŠKU GRANT SREDSTAVA ZA REALIZACIJU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BIH ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2015 GODINU

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na 60. sjednici održanoj 14.06.2016. godine, usvojilo Izvještaj o radu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH za period januar 2015. – decembar 2015. godine

Akcioni plan za Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH

IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA ZA ROME PRI VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR 2014. – DECEMBAR 2014. GODINE

Strategija Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma

Akcioni plan za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite

Informacija o aktivnostima na zaštiti prava romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini

Odluka o rasporedu budžetskih sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite za 2013. godinu

Odluka o imenovanju nacionalnog koordinatora za rješavanje problema Roma u Bosni i Hercegovini

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za Rome

Poslovnik o radu Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

Revidirani Akcioni plan Bosne i Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma

REVIDIRANI AKCIONI PLAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2013-2016. GODINE


NAJAVE SJEDNICA

Četvrta sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH će se održati 17.11.2017. godine u Sarajevu sa početkom u 10:00.