Odbor za Rome pri Vijeću ministara BiH


Inicijalna aktivnost u pogledu  poboljšanja zaštite  najugroženije romske manjine započeta je kroz imenovanje  savjetodavnog i koordinirajućeg tijela 2002. godine od strane Vijeća ministar BiH.
  • Prvi saziv Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine imenovan je na osnovu Zaključka Vijeća Ministara BiH sa 70-te sjednice održane 13.6.2002. godine.
  • Drugi saziv imenovan je Odlukom o imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na 27 sjednici Vijeća Ministara BiH, održanoj u novembru 2007. godine („Službeni glasnik BiH”, br. 99/07) na mandat od četiri godine.
  • Treći saziv je imenovalo Vijeće ministara BiH je na 20 sjednici održanoj 18.9. 2012. godine  donoseći tom prilikom i Odluku o formiranju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH i Odluku o imenovanju članova Odbora („ Službeni glasnik BiH“, broj: 85/12) od 25.10. 2012. godine. Odlukama su, pored ostalog,  definisane nadležnosti ovog tijela koje je važno  ovom prilikom naglasiti. 

Odbor ima nadležnost da raspravlja o svim značajnim pitanjima sadržanim u Strategiji Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma (“Službeni glasnik BiH”, broj 67/05), (u daljem tekstu: Strategija) te prati provođenje i predlaže aktivnosti u svrhu efikasnije realizacije Dekade inkluzije Roma 2005-2015. godina. Konkretno, Odbor je  zadužen za:

a)     sistemsko praćenje provođenja Akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: Akcioni plan) i Revidiranog plana o obrazovnim potrebama Roma u Bosni i Hercegovini;

b)     donosi operativne planove i predlaže mjere za unapređenje provođenja Akcionog plana;

c)     putem svojih predstavnika inicira aktivnosti na osiguranju sredstava u budžetima institucija na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta za potrebe realizacije Akcionog plana;

d)     prati  utrošak odobrenih  sredstava u budžetima institucija Bosne i Hercegovine i institucija entiteta za realizaciju Akcionog planu u sve tri oblasti  te dinamiku realizacije istih;

e)      uključuje se u ostvarivanju kontakata sa potencijalnim donatorima i drugih zainteresovanih strana na osiguravanju sredstava za provođenje Akcionog plana;

f)      u cilju donošenja validnih stavova, zaključaka i preporuka, Odbor može, u skladu sa finansijskim mogućnostima, formirati stalne ili povremene komisije i tematsko- stručne grupe, a posebno u okviru implementacije Akcionog plana;

g)     svojim aktom utvrdiće sistem monitoringa realizacije utvrđenih planskih aktivnosti za Rome u Bosni i Hercegovini te pratiti metodologiju utroška donatorskih i budžetskih sredstava namijenjenih za realizaciju Akcionog plana.

Treći saziv Odbora za Rome je održao sedam sjednica na kojima su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika, finaliziran Poslovnik o radu te razmatrana i rješavanja ostala pitanja od značaja za rješavanje problema Roma u BiH. Odbor za Rome se sastoji od 22 člana, 11 predstavnika Roma i 11 predstavnika institucija, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH pruža stručnu i tehničku podršku Odboru.
_______________________________________________

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 93. sjednici održanoj 8. marta 2017. godine donijelo je Odluku o imenovanju četvrtog saziva Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH. Na konstiruirajućoj sjednici imenovan je predsjedavajući Odbora Mujo Fafulić i zamjenik predsjedavajućeg Ševket Hafizović.

Odluka o imenovanju članova Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

Zaključci sa konstituirajuće sjednice održane 24.03.2016. godine u Sarajevu

Zaključci sa treće sjednice održane 19.06.2017. godine u Sarajevu

Zaključci sa četvrte sjednice održane 20.11.2017.. godine u Sarajevu

Zaključci sa pete sjednice održane 15.12.2017. godine u Sarajevu

Zaključci sa šeste  sjednice održane 26.02.2018. godine u Sarajevu.

Zaključci sa Osme sjednice Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održan 21.05.2018.

Zaključci sa nastavka Osme sjednice Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održan 05.06.2018.

_______________________________________________

INFORMACIJA O UTROŠKU GRANT SREDSTAVA ZA REALIZACIJU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BIH ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2015 GODINU

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na 60. sjednici održanoj 14.06.2016. godine, usvojilo Izvještaj o radu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH za period januar 2015. – decembar 2015. godine

Akcioni plan za Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH

IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA ZA ROME PRI VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR 2014. – DECEMBAR 2014. GODINE

Strategija Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma

Akcioni plan za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite

Informacija o aktivnostima na zaštiti prava romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini

Odluka o rasporedu budžetskih sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite za 2013. godinu

Odluka o imenovanju nacionalnog koordinatora za rješavanje problema Roma u Bosni i Hercegovini

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za Rome

Poslovnik o radu Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

Revidirani Akcioni plan Bosne i Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma

REVIDIRANI AKCIONI PLAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2013-2016. GODINE


NAJAVE SJEDNICA

Deseta sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održat će se 25.3.2019. godine u Sarajevu sa početkom u 11:00 časova

Deveta sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održat će se 18.10.2018. godine u Sarajevu sa početkom u 11:00 časova

Nastavak Osme sjednice Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH će se održati 05.06.2018. godine u Sarajevu sa početkom u 11:00.

Šesta sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održati će se 21.05.2018. godine u Sarajevu sa početkom u 12:00

Svečana sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH u povodu obilježavanja 8. aprila Međunarodnog dana Roma održat će se 10.04.2018. godine u Zgradi Parlamentarne skupštine BiH u 11:00 časova.

Peta sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održati će se 12., 13. i 14.12.2017. godine na Jahorini sa početkom u 10:00

Četvrta sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH će se održati 17.11.2017. godine u Sarajevu sa početkom u 10:00.