Podzakonski akti i drugi propisi

Pravilnik o načinu prikupljanja korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u BiH iz nadležnosti MLJPI BiHSmjernice:
  1. Akcioni plan BiH za društvenu inkluziju Roma i Romkinja 2021-2025

  2. MONITORING Akcionog plana Bosne i Hercegovine za društvenu uključenost Roma i Romkinja (2021.-2025.)

  3. DEKLARACIJA PARTNERA ZAPADNOG BALKANA O INTEGRACIJI ROMA U SKLOPU PROŠIRENJA EU

  4. Za provođenje Svjetskog programa za obrazovanje o ljudskim pravima  u Bosni i Hercegovini   u skladu sa Rezolucijama Vijeća za ljudska prava UN-a br. 15/11 i 24/15.

  5. Akcioni plan za obrazovanje iz ljudskih prava za novinare i medijske profesionalce