Prava osoba sa invaliditetom
1. UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom – Jednostavna za razumijevanje i čitanje (objavljeno uz odobrenje organizacije SUMERO)

Konvencija UN o pravima lica sa invaliditetom – pojednostavljena i laka za razumjevanje (objavljeno uz odobrenje organizacije MeNeRaLi RS)

2. Vijeće za osobe sa invaliditetom BiH

Odluka o izmjeni odluke o formiranju Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine 

Odluka o visini novčane naknade za rad članova Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH

Brošura Vijeća za osobe sa invaliditetom

3. IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU KONVENCIJE UJEDINJENIH NACIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Lista pitanja u vezi sa inicijalnim izvještajem Bosne i Hercegovine   

Informacija i preporuke za poboljšanje provedbe strateških i akcionih dokumenata u oblasti invalidnosti na svim nivoima vlasti u BiH

Izvještaj o implementaciji dokumenta „Informacija i preporuke Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH za poboljšanje provedbe strateških i akcionih dokumenata u oblasti invalidnosti na svim nivoima vlasti u BiH“

Komitet za prava osoba sa invaliditetom - Zaključna razmatranja o inicijalnom izvještaju Bosne i Hercegovine 

INFORMACIJA U VEZI ZAKLJUČNIH RAZMATRANJA KOMITETA ZA PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM O INICIJALNOM IZVJEŠTAJU BIH, 27. MART I 28. MARTA 2017. GODINE, ŽENEVA, ŠVAJCARSKA

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA KOMITETA UN ZA PRAVA LICA SA INVALIDITETOM O INICIJALNOM IZVJEŠTAJU BIH – pojednostavljena i laka za razumjevanje objavljeno uz odobrenje organizacije MeNeRaLi RS)

Drugi i treći periodični izvještaj o provođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini i Prilog uz Izvještaj  (Srpski, Bosanski, Hrvatski i Engleski


Ne treba nam aplauz, treba nam
konkretno rijesenje
Dokumentarni film: Ne treba nam aplauz, treba nam konkretno rijesenje