LJUDSKA PRAVA

O SEKTORU

Sektor prati stanje i priprema izvještaje o stanju ljudskih prava u BiH i primjeni međunarodnih konvencija u cilju promocije i implementacije europskih standarda o ljudskim pravima i uključivanja BiH u euroatlanske integracije, a posebno u Europsku uniju, priprema prijedloge, odnosno nacrte zakona, podzakonske akte i druge propise iz ove oblasti, daje primjedbe i sugestije i učestvuje u pripremi prijedloga bilateralnih i multilateralnih sporazuma koje BiH potpisuje sa drugim državama, odnosno međunarodnim organizacijama, ostvaruje saradnju sa entitetima i Brčko Distriktom BiH i drugim institucijama i organima te domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama za ljudska prava, priprema analize, informacije i izvještaje o stanju ljudskih prava u BiH, prati primjenu propisa u BiH iz domena ljudskih prava, prima i obrađuje molbe, žalbe i predstavke pojedinaca, grupa i kolektiviteta u cilju zaštite njihovih prava, na osnovu prikupljenih podataka o kršenju ljudskih prava priprema izvještaje i informacije i daje ocjene i preporuke nadležnim institucijama i tijelima državnih i entitetskih vlasti o otklanjaju kršenja, odnosno zaštiti ljudskih prava kroz rad tih i drugih institucija, daje mišljenja na nacrte i prijedloge pravnih akata koje utvrđuje Vijeće ministara o njihovoj usklađenosti sa važećim međunarodnim konvencijama iz oblasti ljudskih prava i sloboda, analizira i daje ocjenu usklađenosti zakona BiH sa standardima iz važećih međunarodnih konvencija, posebno sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, surađuje se nevladinim organizacijama iz ove oblasti, surađuje sa humanitarnim organizacijama i društvima (posebno sa Društvom Crvenog križa/krsta BiH i Komisijom za traženje nestalih lica, te Institutom za nestale), organizuje razne sadržaje i vidove edukacije iz oblasti ljudskih prava, predlaže organizacionu strukturu institucionalnih i savjetodavnih faktora i mehanizama za promociju i zaštitu ljudskih prava pri institucijama vlasti BiH. 

Rukovodilac sektora:

Kemo Sarač, pomoćnik ministra
3962, 033/703-962, 
kemo.sarac@mhrr.gov.ba; 

Odsjek za zaštitu individualnih ljudskih prava i građanskih sloboda

Goran Garić, šef odsjeka
3953, 033/703-953
goran.garic@mhrr.gov.ba 

Ivanka Taraba, stručna savjetnica
3957, 033/703-957
ivanka.taraba@mhrr.gov.ba

Zora Koprivica, viša stručna saradnica
3904, 033/703-904
zora.koprivica@mhrr.gov.ba

Adnan Jasika, viši stručni saradnik
3961, 033/703-961
adnan.jasika@mhrr.gov.ba

Amina Malićbegović, stručna saradnica za obradu predstavki građana i saradnju sa NVO u regionalnom centru
amina.malicbegovic@mhrr.gov.ba

Almina Jerković, samostalna referentica
3955, 033/703-955
almina.jerkovic@mhrr.gov.ba

Odsjek za pripremu izvještaja o primjeni konvencija iz oblasti ljudskih prava

Amela Hasić, šefica Odsjeka
3963. 033/703-963
amela.hasic@mhrr.gov.ba

Vanja Vujadin, stručna savjetnica
3966, 033/703-966
vanja.vujadin@mhrr.gov.ba

Dino Borovina, stručni savjetnik
3964, 033/703-964
dino.borovina@mhrr.gov.ba

Ajla Nanić, stručna savjetnica
3965, 033/703-965
ajla.nanic@mhrr.gov.ba

Odsjek za zaštitu prava i saradnju sa nacionalnim i drugim manjinama, vjerskim zajednicama i NVO

Aleksandra Jarić, Šefica odsjeka
3960, 033/703-960
aleksandra.jaric@mhrr.gov.ba

Tijana Borovčanin, stručna savjetnica
3954, 033/703-954
tijana.borovcanin@mhrr.gov.ba

Irena Penc Puzić, stručna savjetnica
3958, 033/703-958
irena.penc@mhrr.gov.ba

Danijela Ćosović, tehnička sekretarka
3959, 033/703-959
danijela.cosovic@mhrr.gov.ba