CERD

Informacija u vezi Zaključnih zapažanja za objedinjeni 12. i 13. periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije pred Vijećem za ljudska prava UN-a sa prijedlogom zaključaka

Zaključna zapažanja za objedinjeni 12. i 13. periodični izvještaj za Bosnu i Hercegovinu

The Twelfth and Thirteenth Periodic Report of Bosnia and Herzegovina on the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

12. i 13. Periodični izvještaj po Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije

Zaključna zapažanja o devetom, desetom i jedanaestom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine

THE NINTH, TENTH AND ELEVENTH PERIODIC REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (CERD)

DEVETI, DESETI I JEDANAESTI PERIODIĈNI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRIMJENI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ELIMINACIJI SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE (CERD)

THE SEVENTH AND THE EIGHT PERIODIC REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (CERD) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

SEDMI I OSMI PERIODIČNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI MEĐUNARODE KONVENCIJE O ELIMINISANJU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE (CERD) U BOSNI I HERCEGOVINI

Zaključna razmatranja Komiteta o eliminaciji rasne diskriminacije od prvog do šestog izvještaja

INICIJALNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ELIMINACIJI SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE