Djeca BiH

Opći komentar br. 19 (2016) o izdvajanju sredstava iz javnog budžeta za realizaciju dječjih prava (član 4.)

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak po predstavkama (bosanski, hrvatski, srpski i engleski)

1. Izvještaji BiH dostavljeni CRC i preporuke CRCZaključna zapažanja o kombinovanom petom i šestom izvještaju Bosne i Hercegovine

KOMBINIRANI V. i VI. PERIODIČNI IZVJEŠTAJ BOSNE i HERCEGOVINE O PROVOĐENJU KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA

THE COMBINED FIFTH AND SIXTH REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON ITS IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

IZVJEŠTAJ o provođenju Akcionog plana za djecu BiH 2015 – 2018. za period od juni 2015. do aprila 2016. godine

Odgovori na dodatna pitanja CRC (bosanska engleska varijanta)

Preporuke Komiteta (CRC) engleska, bosanska, srpska i hrvatska varijanta)

KOMBINOVANI DRUGI, TREĆI I ČETVRTI PERIODIČNI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PROVOĐENJU KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA

THE COMBINED SECOND, THIRD AND FORTH REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON ITS IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

PRVO IZVJEŠĆE NA TAMELJU ČLANKA 8. STAVAK 1. FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA U POGLEDU UKLJUČIVANJA DJECE U ORUŽANE SUKOBE

Izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografijiPRVI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE KOMITETU ZA PRAVA DJETETA

STATISTIKA FEDERACIJA BiH

STATISTIKA RS

2. KONVENCIJA VIJEĆA EVROPE O ZAŠTITI DJECE OD SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I SEKSUALNE ZLOUPOTREBE (LANZAROTE KONVENCIJA)


Mišljenje o članu 23. Lanzarote konvencije i njegovo obrazloženje

Prvi izvještaj o provođenju Konvencije  Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe (Lanzarote konvencija) „Zaštita djece od seksualnog iskorištavanja u krugu povjerenja“ sa prilozima

Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Izvještaj BiH Lanzarote komitetu – Odgovori BiH na upitnik OPĆI OKVIR

Izvještaj BiH Lanzarote komitetu – Odgovori BiH na Tematski upitnik prvog kruga monitoringa – Seksualno zlostavljanje djece u krugu povjerenja

Kompilirani odgovori BiH na upitnik Lanzarote komiteta za 2. kruga monitoringa (BHS i ENG)

Interpretativno mišljenje o primjeni Lanzarote konvencije na seksualne delikte nad djecom čije izvršenje je olakšano upotrebom informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT)

Drugi izvještaj o primjeni Lanzarote konvencije - Zaštita djece od seksualnog zlostavljanja u krugu povjerenja 

Informacija vezana za Specijalni izvještaj „Zaštita djece pogođene izbjegličkom krizom od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe” Lanzarote komiteta

Mišljenje Lanzarote komiteta o seksualno sugestivnim ili eksplicitnim slikama, odnosno video snimcima, koje sama djeca prave, dijele i dobijaju

Deklaracija Lanzarote komiteta o zaštiti djece u aranžmanima za zbrinjavanje djece van vlastitog doma od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe

Brošura - Naučite o svojim pravima u digitalnom okruženju (SrpskiHrvatski Bosanski)

Brošura - Znači to je seksualno zlostavljanje (Srpski, Hrvatski i Bosanski)

Brošura – Кико и Многомоји (Српски), Kiko i Mnogomene (Hrvatski)  i  Kiko i Slikokrad (Bosanski)

3. AKCIONI PLANOVI I IZVJEŠTAJI BiH


OKVIRNI AKCIONI PLAN O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA/ROMKINJA U BOSNI I HERCEGOVINI (2018 – 2022)

Izvještaj o radu Vijeća za djecu BiH za 2017. g. i provođenju Akcionog plana za djecu za 2017.

Izvještaj o provođenju revidiranog akcionog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma za školsku 2016/2017 sa prilogom Statistika.

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA ZA DJECU BOSNE I HERCEGOVINE i PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ZA DJECU ZA 2016. godinu

IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BOSNE I HERCEGOVINE O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA za školsku 2015/2016. godinu

POKAZATELJI za PRAĆENJE PROVOĐENJA REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BOSNE I HERCEGOVINE O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA za školsku 2015/2016. godinu

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA ZA DJECU BOSNE I HERCEGOVINE za 2015. godinu

IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BOSNE I HERCEGOVINE O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA za školsku 2014/2015. godinu

POKAZATELJI za PRAĆENJE PROVOĐENJA REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BOSNE I HERCEGOVINE O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA za školsku 2014/2015. godinu

Prvi periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na prodaju djece, dječiju prostituciju i dječiju pornografiju (Engleski)

Akcioni plan za djecu BiH 2015 – 2018
(Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski jezik)

IZVJEŠTAJ / IZVJEŠĆE O PRIMJENI/PROVOĐENJU  REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BOSNE I HERCEGOVINE O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA za školsku 2013/14. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

Informacija o rezultatima istraživanja koji se odnose na razloge ne provođenja cila 3 Revidiranog akcionog plana Bosne i Hercegovine 
o obrazovnim potrebama Roma koji glasi: Očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije/istorije

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ/IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU AKCIJSKOG PLANA ZA DJECU BOSNE I HERCEGOVINE 2011.– 2014.

IZVJEŠTAJ/IZVJEŠĆE O PRIMJENI/PROVOĐENJU REVIDIRANOG AKCIJSKOG PLANA BOSNE I HERCEGOVINE O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA za školsku 2012/2013. godinu

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BOSNE I HERCEGOVINE O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA za 2011. godinu

AKCIONI PLAN ZA DJECU Bosne i Hercegovine (2011. – 2014.)

REVIDIRANI AKCIONI PLAN BOSNE I HERCEGOVINE O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA DJECU BOSNE I HERCEGOVINE (2002.-2010.) usvojen na 154. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 29. juna 2011. godine)

4. STRATEGIJE, SMJERNICE, PROTOKOLI, KODEKSI I IZVJEŠTAJI


Socijalna i ljudska prava ranjivih kategorija – Vodič za profesionalce

Smjernice za procjenu i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta – Vodič za profesionalce (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH je dana 23.05.2016. godine usvojila Smjernice za prikupljanje podataka u oblasti maloljetničkog prestupništva u BiH. U skladu sa obavezom podnošenje izvještaja Komitetu za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg  tretmana ili kažnjavanja i ne raspolaganja analitičkim i statističkim podacima u oblasti maloljetničkog prestupništva formirana je radna grupa koja je izradila Smjernice za prikupljanje podataka u oblasti maloljetničkog prestupništva u BiH.

SMJERNICE za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini

SMJERNICE ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMSKE DJECE U BiH – SOCIJALNA UKLJUČENOST -

PROTOKOL SA STANDARDIMA ZA MONITORING U SJENI STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD DJECOM U BIH 2012-2015

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 28.11.2012. godine usvojilo Strategiju za borbu protiv nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini 2012 – 2015 koja je objavljena u „Službenom glasniku BiH“  broj 38/13.

SMJERNICE ZA PREPOZNAVANJE SOCIJALNO ISKLJUČENIH KATEGORIJA DJECE U BOSNI I HERCEGOVINI

METODOLOGIJA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O STANJU SOCIJALNO ISKLJUČENIH KATEGORIJA DJECE U BOSNI I HERCEGOVINI

Vijeće ministara Bosne i Herecgovine, na 12. sjednici održanoj 04.07.2012. godine, usvojilo Izvještaj o implmentaciji Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2007-2010. Izvještaj je sačinilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa monitoring timom kojeg čine predstavnici entitetskih institucija.

5. ISTRAŽIVANJE


BOSNA I HERCEGOVINA: ROMSKA POPULACIJA ISTRAŽIVANJE VIŠESTRUKIH POKAZATELJA 2011.–2012.- Završni izvještaj

BOSNIA AND HERZEGOVINA: ROMA SURVEY MULTIPLE INDICATOR CLUSTER SURVEY 2011–2012 - Final Report

6. VIJEĆE ZA DJECU BiHSaopštenje za javnost u povodu dječije nedelje

Odluka o formiranju Vijeća za djecu BiH

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju Vijeća za djecu BiH

Odluka o visini novčane naknade za rad članova Vijeća za djecu BiH

Odluka o imenovanju članova Vijeća za djecu BiH

7. Strategija Savjeta Evrope za prava djeteta (2016-2021)Strategija Savjeta Evrope za prava djeteta (2016-2021)

Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021)