Aktivnosti

Aktivnosti

19.3.2009

U periodu od osnivanja do danas, Vijeće za djecu je djelovalo u pravcu unaprjeđivanja pravnog okvira za zaštitu djeteta, pružanjem podrške relevantnim ministarstvima i uključivanjem u pripremu raznih programa i zakona, kao što je Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH (usvojen 2003. godine), Državna strategija za prevenciju i borbu protiv HIV/AIDS-a (usvojena 2006. godine), Strategija protiv maloljetničkog prestupništva u BiH (usvojena 2006. godine) Državna srategija za borbu protiv nasilja nad djecom (usvojena 2007. godine) i dr.
 
Vijeće je pružalo podršku u kreiranju i implementiranju mjera koje imaju za cilj ostvarivanje standarda i principa ustanovljenih UN Konvencijom o pravima djeteta i njenim Protokolima, kao i ostalim međunarodnim dokumentima kojih je BiH potpisnica. Vijeće je pratilo najznačajnije aktivnosti, planove i programe implementirane od strane relevantnih ministarstava i izradilo indikatore na osnovu Akcionog plana za djecu, uz aktivnosti na podizanju nivoa svijesti među relevantnim vlastima u odnosu na obaveze koje trebaju ispuniti, uz poštivanje međunarodnih protokola i konvencija.
 
Vijeće je 2005 godine pred UN Komitetom za prava djeteta pripremilo, prezentiralo i odbranilo Inicijalni izvještaj o implementaciji Konvencije o pravima djeteta u zemlji, nakon čega je slijedila diseminacija Preporuka svim relevantnim vlastima u BiH i organiziranje stručne konferencije o temi "Odgovor države na Preporuke Komiteta UN-a o pravima djeteta“. Vijeće je u svoj sastav uključilo predstavnice NVO-a iz BiH kao pridružene članice. Formiralo je i stalne radne grupe:
 • o učešću djece i promociji dječijih prava,
 • o zaštiti djece,
 • o odgoju i obrazovanju.
Ove tri radne grupe djeluju na definiranju liste indikatora i izvještaja u oblasti dječije zaštite, njihovog učešća i obrazovanja.
Ostvarena je dobra saradnja sa međunarodnim organizacijama, a naročito sa UNICEF-om, kroz Projekat "Jačanje potencijala za praćenje i provođenje prava djece i žena u BiH“ kojim je pružena podrška Vijeću u realizaciji aktivnosti na zaštiti prava djece u BiH u okviru ciljeva i smjernica utvrđenih Akcionim planom za djecu BiH i Konvencije o pravima djeteta. U okviru ovog Projekta organizirana su i dva studijska putovanja Vijeća za djecu u Republiku Srbiju i Republiku Hrvatsku.
 
Takođe je ostvarena dobra saradnja sa Save the Children Norway, kroz Projekat "Jačanje kapaciteta Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine“ čijom je podrškom provedeno istraživanje o nasilju nad djecom, izrađen Izvještaj o nasilju nad djecom, urađena Strategija za borbu protiv nasilja nad djecom, izrađen Etički kodeks istraživanja o djeci i izdat prvi broj biltena Vijeća za djecu.
 
Saradnja sa Save the Children UK imala je za rezultat kreiranje Strategije protiv maloljetničkog prestupništva u BiH, a sa Amici dei Bambini saradnja je ostvarena u okviru projekta "Opservatorij za promociju i zaštitu prava maloljetnika u BiH“ u čijem fokusu su djeca bez roditeljskog staranja.
 
Do danas su ostvareni brojni programi i inicijative u saradnji sa vladinim i nevladinim partnerima koje se odnose na zaštitu i promociju dječijih prava. Neke od aktivnosti su:
 • inicijativa za izradu Strategije za borbu protiv zloupotreba droga,
 • konferencije:
  • "Postoji li u BiH strategija odgoja i obrazovanja",
  • "Djeca kao monitori prava",
  • "Međunarodna konferencija o nasilju nad djecom",
  • "Jačanje sistema socijalne zaštite za djecu u BiH".
 • okrugli stolovi
  • "Pravo na štrajk i pravo na obrazovanje",
  • "Prevencija političke zloupotrebe djece u izbornim kampanjama".
 • radionice " Djeca kao monitori prava" u Bijeljini i Mostaru,
 • radni stolovi "Lijepo lice grada su njegovi dobro odgojeni građani, ponajprije mladi",
 • promocija prava djece pripadnika etničkih manjina i djece sa posebnim potrebama
  • "Romi i trgovina ljudima-prosjačenje i eksploatacija djece",
  • "Romi u obrazovnom sistemu RS".
 • uključivanje djece sa mentalnom retardacijom u redovni sistem obrazovanja,
 • kontinum usluga za djecu sa invaliditetom u zajednici.