Ministarstvo

O ministarstvu

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je osnovano u aprilu 2000. godine Zakonom o Vijeću ministara BiH gdje je navedeno da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice preduzima radnje u ostvarivanju i zaštiti ljudskih i prava izbjeglica, emigracije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Općim okvirnim sporazumom za mir u BiH, međunarodnim konvencijama i zakonima i drugim aktima nadležnih institucija BiH, koordinira u poslovima prava izbjeglica i u tome ostvaruje saradnju sa entitetima"

Prvi put nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma se desilo da je jedno Ministarstvo na nivou BiH dobilo zadatak da se bavi pitanjima izbjeglica i zaštitom ljudskih prava. Ministarstvo je počelo sa radom dva mjeseca nakon osnivanja i svoj rad koordinira sa srodnim ministarstvima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 i 88/07)

Izvod iz zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (Član 12.)


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nadležno je za:
 • praćenje i provođenje međunarodnih konvencija i drugih dokumenata iz oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda;
 • promovisanje i zaštita ličnih i kolektivnih ljudskih prava i sloboda;
 • koordinaciju i pripremu izvještaja nadležnim domaćim organima i institucijama i međunarodnim institucijama i organizacija o provođenju obaveza iz međunarodnih konvencija i međunarodnih dokumenata;
 • kreiranje i provođenje aktivnosti n a ispunjavanju obaveza BiH u pogledu prijema u evroatlantske integracije, a posebno u vezi sa primjenom Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima;
 • uspostavljanje i funkcioniranje zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH i Ureda zast upnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava;
 • uspostavljanje i funkcioniranje Agencije za ravnopravnost spolova u BiH i staranje o ravnopravnosti spolova;
 • praćenje, izrada i distribuiranje informacija o standardima, os tvarenjima i aktivnostima u oblasti ljudskih prava;
 • saradnja sa vjerskim zajednicama;
 • saradnja sa nacionalnim manjinama i njihovim udruženjima;
 • saradnja sa institucijama i organizacijama zaduženim za traženje nestalih lica u BiH;
 • saradnja sa Crvenim krstom/križom BiH i Međunarodnim komitetom Crvenog krsta/križa i humanitarnim organizacijama;
 • staranje o pravima i pitanjima izbjeglica u BiH nakon utvrđivanja njihovog statusa ;
 • provođenje Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i praćenje i nadzor provođenja tog Aneksa;
 • kreiranje i provođenje politike BiH u oblasti povratka izbjeglica i raseljenih lica u BiH, projekata rekonstrukcije, i obezbjeđenje drugih uslova za održiv povratak;
 • koordiniranje, usmjeravanje i nadzor u okviru Komisije za izbjeglice i raseljena lica, aktivnosti entiteta i drugih institucija u BiH odgovornih za provođenje politike u ovoj oblasti;
 • sve ostale aktivnosti propisane Zakonom, i/ili koje se odnose na provođenje Aneksa VI i VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH;
 • sve podatke koje Ministarstvo cijeni relevantnim u skladu sa svim važećim standardima o zaštit i podataka;
 • saradnja sa nevladinim sektorom po pitanjima iz nadležnosti ministarstva;
 • kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu;
 • prikupljanje, sistematiziranje, publikovanje i distribuiranje svih podataka iz nadležnosti ministarstva.
Ministarstvo je nadležno i za obavljanje poslova koji su u nadležnosti BiH i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih načela koordiniranja akitivnosti, usklađivanja politika i planova organa vlasti BiH i međunarodne zajednice u oblasti: stambene politike, obnove i razvoja i projekta održivog povratka i njihovog evidentiranja.