CURRICULUM VITAE

1. LIČNI PODACI

Ime i prezime: Miloš Lučić
Datum rođenja: 19.11.1986. godine
Mjesto rođenja: Sarajevo, BiH
Državljanstvo: BiH
E mail: milos.lucic@mhrr.gov.ba

2. OBRAZOVANJE

• Univerzitet za poslovne studije Banja Luka.
• Gimnazija i srednja stručna škola Istočna Ilidža, Ekonomski tehničar

3. CERTIFIKATI

• Regtech i Sup Tech radionica CBBH 2018. Godine;
• Komunikacijske i prodajne vještine 2016. Godine;
• Uvjerenje agencije za osiguranje FBiH, za posredovanje u osiguranju na nivou BiH 2016. Godine;
• Napredne prodajne vještine 2015.godine;
• Vještine prodaje II 2009. godine;
• Vještine prodaje I 2008. godine;
• Škola za mlade političke lidere u sklopu Evropske Unije 2008. Godine;
• Seminar u sklopu Evropske unije, tema: bankarski sektor u BIH
• Helsinški parlament /Akademija za političke lidere (izrada politika djelovanja institucija, BiH - NATO- EU paralela, EU i BiH - izazovi i prepreke na evropskom putu, institucionalna komunikacija u BiH

4. RADNI ANGAZMAN

• 2018 - Addiko banka d.d Sarajevo menadzer funkcije domaćeg platnog prometa
• 2017- 2018 Addiko banka d.d Sarajevo stručni saradnik Retail Risk Underwriting
• 2016- 2017 Addiko banka d.d Sarajevo lični bankar
• 2015-2016 Hypo-Alpe-Adria-bank d.d Mostar MA Account Manager savjetnik za prodaju 
• 2013-2015 Hypo-Alpe-Adria-bank d.d Mostar savjetnik za prodaju proizvoda fizičkih lica 
• 2012-2013 Hypo-Alpe-Adria-bank d.d Mostar savjetnik za transakcije pravnih lica
• 2011-2012 Hypo-Alpe-Adria-bank d.d Mostar savjetnik za transakcije
• 2008-2011 Grawe osiguranje d.d Sarajevo zastupnik u prodaji osiguranja

5. PROFESIONALNO ISKUSTVO

• Rad sa novcem, računima i depozitima 
• Kartično poslovanje
• Obavljanje domaćeg i ino platnog prometa
• Saradnja sa odjelom sprečavanja pranja novca
• Kontakt, komunikacija i savjetovanje postojećih klijenata.
• Analiziranje tržišta.
• Teorijsko i praktično poznavanje kreditne analize procjene boniteta fizičkih lica i SME i COR klijenata.
• Poznavanje bilansnih pozicija i prezentiranje financijskih izvještaja.
• Razvoj i jačanje prodajne mreže
• Poznavanje BiH i RS tržišta
• Razvoj i podsticaj cross i x-selling aktivnosti
• Priprema i prezentacija izvještaja i analiza
• Prijedlog i rješenja koja vode naplati potraživanja.
• Kontrola i pregled kreditne istorije.
• Praćenje i provođenje zakonskih propisa, provođenje i ažuriranje Odluka o naknadama za usluge banke i kamatnim stopama
• Nadziranje i koordinacijha obrade platnih naloga elektronskim i drugim oblicima kanala platnih sistema
• Koordiniranje rada sa IT odjelom i CBBiH vezano za sve zahtjeve SWIFT-a, testiranja žiro kliringa i RTGS-a
• Korespondencija sa drugim bankama u zemlji i CB BiH iz djelokruga rada Funkcije
• Organizovanje i provođenje izvještajne funkcije za CBBiH,  Agencije za bankarstvo i druge nadležne institucije
• Upravljanje i rukovođenje ljudskim resursima unutar tima
• Donošenje poslovnih odluka u skladu sa pripadajućim limitima.

7. OSTALO

• Sekretar saveza studenata na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu
• Koordinator u Studentskoj zadruzi  prema studentima u FBIH i RS.
• Član Crvenog Krsta FBIH i RS, redovan dobrovoljan davalac krvi.
• Aktivan učesnik u humanitarnim akcijama.
• U bračnoj zajednici od 2012.godine
• Otac dvoje djece, kćerke i sina ( 2013. i 2015.)
• Proaktivan pristup životu